FacebookYoutubeGoogle

Com fer una reserva

on Agost 28, 2014

Viatges Terra Sarda és una agència de viatges on-line especialitzada en propostes culturals, naturalístiques i vacacionals a l’illa de Sardenya i als Països Catalans. El nostre és un producte propi que s’allunya dels viatges convencionals oferts pels tour-operadors i que us permetrà endinsar-vos en la descoberta de Sardenya, un país diferent.

Les propostes que trobaràs en aquesta web o en altres mitjans publicitaris són productes turístics oberts pensats per adaptar-se a les vostres exigències i oferir-vos unes vacances a mida on gaudiu cada moment que passeu a Sardenya. Per tant, podeu canviar la durada dels itineraris, triar l’allotjament que més us convingui o la zona de Sardenya que més us atregui.

Passos a seguir per fer una reserva

Contacteu amb nosaltres per correu electrònic o telèfon i féu-nos saber quin dels nostres itineraris per Sardenya us interessa i quines són les vostres preferènces a l’hora de viatjar. Si ens manca alguna dada útil per elaborar la vostra proposta us farem arribar un petit qüestionari.

1- En base a aquesta informació, us elaborarem ràpidament una proposta a mida i us la farem arribar per correu electrònic.

2 - Un cop fet el dipòsit dels 30% de l’import total, farem els passos necessaris per confirmar la vostra reserva.

3 - La resta de l’import del viatge el podreu abonar fins un màxim de 30 dies abans de l’inci del mateix. En el moment que aboneu aquest import Viatges Terra Sarda us farà arribar la documentació necessària per a la correcta execució de les prestacions que formen el viatge combinat.

4 - Us farem arribar també un arxiu en format PDF amb informació addicional del vostre itinerari: parcs naturals, museus, restaurants, monuments arqueològics, indrets particulars, allotjaments...

Ja només haureu de disfrutar al màxim del viatge i deixar-vos captivar per la màgia de Sardenya i la seva gent!

Condicions generals de contractació

1. Regulació jurídica aplicable

La relació contractual entre l’agència organitzadora i el client es regeix per les clàusules del contracte de viatge combinat, per la fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatge (Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de contractació (Llei 7/1998, de 13 d'abril).

Les parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona per resoldre les discrepàncies o reclamacions que suscitin la interpretació o l'execució del contracte de viatge combinat i d'aquestes condicions generals, i renuncien al fur propi en cas que sigui diferent.

2. Inscripció al viatge

L'acte d'inscripció en el viatge i la consideració de reserva exigeix que el client hagi satisfet un dipòsit del 30 % de l'import total pressupostat, llevat que les condicions econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d'un altre import. L'import restant s'haurà d'abonar quan es formalitzi el contracte del viatge combinat.

3. Modificació del viatge per part de l'organitzador

Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible per tal que aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al reembossament íntegre de les quantitats pagades, o bé acceptar les conseqüències de la modificació del viatge inicial.

En el cas que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació de la modificació, s'entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte.

4. Condició contractual

La realització del viatge no requereix un nombre mínim de persones, excepte que s’indiqui el contrari.

5.Desistiment per part del client

Si el client desisteix del viatge, després de la formalització –almenys– del dipòsit exigit per considerar ferma la reserva, haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió, d’import 30€ per persona (ocasionades a Viatges Terra Sarda), les despeses d'anul·lació justificades (ocasionades als diferents proveïdors turístics –majoristes, companyes aèries, etc) i una penalització consistent en el 5% de l'import total del viatge si l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 10 dies naturals anteriors a la data de començament del viatge, en el 15% si es produeix entre els 10 i els 3 dies, en el 25% si desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100% si no es presenta a l'hora prevista per a la sortida.

En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l'anul·lació en casos de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït o exigències econòmiques en determinats proveïdors) repercutiran sobre el client sempre que el contracte n'hagi deixat constància.

6. Preu del viatge

El preu del viatge inclou l'impost sobre el valor afegit quan és aplicable, i s'entén vigent durant la temporada que s'hi indiqui.

El preu pot ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost dels transports (inclòs el cost del carburant), en les taxes i impostos referents a determinats serveis (com els d'aterratge, embarcament o desembarcament en ports i aeroports) i en els tipus de canvi aplicats al viatge.

7. Establiments d'allotjament

El contingut i la qualitat dels serveis prestats per l'establiment d'allotjament turístic són determinats per la categoria turística local especificada al contracte o a la fitxa tècnica. En cas que aquesta classificació no existeixi, s'ha de deixar constància en el contracte de la descripció i les característiques pròpies de l'establiment.

8. Documentació

El client té l'obligació de portar sempre el document nacional d'identitat i també, en cas que s'exigeixi, el passaport en els exemplars originals i vigents.

L'agència té el deure d'informar sobre els documents especials (com visats, certificacions mèdiques de vacunació o sanitat, etc.) que exigeixi el lloc de destinació del viatge per l’entrada al país, i el client assumeix expressament tant la seva tramitació (llevat d'un acord amb l'agència) com les conseqüències derivades de no portar-los o del fet que no siguin vàlids.

Els clients estrangers s'han d'assegurar que compleixen les exigències en matèria de visats a fi d'entrar, sortir i circular sense problemes pel país de destinació, i assumeixen les conseqüències de l'incompliment.

Els menors de 18 anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge, firmat pels dos pares o pel pare que tingui la guarda i custòdia (en cas de matrimonis separats o divorciats) i pel tutor.

L’agència recomana que els clients portin sempre la seva targeta sanitària.

9. Cessió de la reserva

El client pot cedir la seva reserva a una tercera persona sempre que ho comuniqui a l'agència amb 15 dies d'antelació a la data del començament del viatge i que això no estigui expressament prohibit en el fullet publicitari.

10. Responsabilitat

L'agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la no execució o de l'execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatge combinat.

No obstant això, quedarà eximida d'aquesta responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) o un esdeveniment que ni l'agència organitzadora ni els proveïdors hagin pogut evitar fins i tot havent fet la diligència necessària, o bé quan la causa sigui imputable al client o a un tercer.

El client queda obligat a comunicar a l'agència organitzadora, tan aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in situ.

En els viatges de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial sempre que l'alteració de l'itinerari o la substitució de serveis que estiguin justificades per circumstàncies de força major, per salvaguardar la seguretat dels viatgers, per circumstàncies climatològiques, per imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de la limitada infrastructura local. Qualsevol altre alteració de la ruta haurà de ser aprovada per la unanimitat del grup i consentida expressament per l’AGÈNCIA.

11. Reclamacions

En cas de que el client presenti una reclamació, l’agència organitzadora o l’agència detallista, en funció de les obligacions que els hi corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge,  disposaran del termini d’un mes des de la  data de presentació de la reclamació per donar una resposta al client.

El client també podrà sol·licitar a les administracions competents que intervinguin com a mediadores del conflicte. La submissió a la mediació és voluntària per l’agència de viatges, per la qual cosa aquesta valorarà cas per cas si accepta o no la mediació proposada per l’administració a sol·licitud del consumidor.

Si el conflicte no es resol per cap d’aquestes vies, el consumidor tindria la possibilitat d’acudir a la via arbitral o judicial.

S’adverteix al consumidor que la nostra agència no està adherida al sistema arbitral de consum.

En cas de que el client decidís acudir a la via judicial, s’adverteix que el termini de prescripció de les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat és de dos anys des del dia en que va finalitzar o havia de  finalitzar el viatge.

12. Tractament de dades de caràcter personal

Les dades personals de les persones físiques que, en nom propi o en representació d’entitats jurídiques, contractin amb aquesta agència s’incorporaran i tractaran en un fitxer automatitzat propietat de TERRA SARDA SLU, i que reuneix les mesures de seguretat necessàries per a garantir la total seguretat de les dades. En compliment de la normativa, el titular de les dades pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició que reconeix la Llei Orgànica de protecció de dades posant-se en contacte amb: TERRA SARDA SLU, Cal Malric s/n, 08719 Rubió (Barcelona, Països Catalans). L’agencia queda facultada per a utilitzar les dades durant la vigència del contracte i per a la informació dels seus serveis.

13.Vigència

Aquestes clàusules de condicions generals han estat redactades amb data set de juny de 2012 i tenen una vigència indefinida.